XL sesja Rady Gminy Milejów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Milejów w dniu 11 marca 2022 roku – piątek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Gminy Milejów.
  4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Interpelacje radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwą Klub „Senior+” w Maryniowie w Gminie Milejów

b/ uchwalenia Statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie

c/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie Gminy Milejów na lata 2022 – 2026

d/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

e/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Milejów oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku

f/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2026

g/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejów w 2022 r.

h/ przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Milejów na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

i/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milejów

j/ przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z właściwością

k/ zmian wieloletniej prognozy finansowej

l/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

  1. Odpowiedzi na interpelacje.
  2. Zapytania i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW

Andrzej Wirski

Data opublikowania: 13:33, 8 marca 2022

Kategorie: Aktualności