Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Źródło dofinansowania zadania: dotacja celowa z budżetu państwa
Nazwa programu: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nazwa zadania: Realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku
Wartość dofinansowania w 2024r. : 65.000,00 zł
Całkowita wartość zadania w 2024r. : 81.250,00 zł
Krótki opis zadania:
Program został wprowadzony uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 (M.P. z 2023 r. poz.881). W ramach Programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym.

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Z programu mogą skorzystać w szczególności:
1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
3) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Pomoc może zostać przyznana jeśli dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:
1) 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
2) 1.200,00 zł dla osoby w rodzinie.

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie.

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: marzec 2024r.


Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z późn.zm.)

Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 - plakat

Data opublikowania: 12:39, 13 marca 2024

Kategorie: Zadania realizowane z budżetu państwa