Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Źródło dofinansowania zadania: dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa programu: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Nazwa zadania:   Realizacja wieloletniego rządowego programu                                     

                             „Posiłek w szkole i w domu” w 2022r. 

Wartość dofinansowania w 2022r. : 81.000,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2022r. : 101.250,00 zł

Krótki opis zadania: 

Program został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007). W ramach Programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym.

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  • posiłek;
  • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
  • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Z programu mogą skorzystać w szczególności:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Pomoc może zostać przyznana jeśli dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1.164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 900,00 zł dla osoby w rodzinie.

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie.


Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)

Data opublikowania: 14:39, 17 marca 2022

Kategorie: Zadania realizowane z budżetu państwa