Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Źródło dofinansowania zadania: dotacja celowa z budżetu państwa
Nazwa programu: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nazwa zadania: Realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023r.
Wartość dofinansowania w 2023r. : 79.300,00 zł
Całkowita wartość zadania w 2023r. : 99.125,00 zł

Krótki opis zadania:
Program został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007). W ramach Programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym.
Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Z programu mogą skorzystać w szczególności:
1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Pomoc może zostać przyznana jeśli dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:
1) 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
2) 1.200,00 zł dla osoby w rodzinie.

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie.


Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z późn.zm.)

Data opublikowania: 11:34, 14 marca 2023

Kategorie: Zadania realizowane z budżetu państwa