Regulamin profilu Gminy Milejów na FB

Witamy Was na oficjalnym profilu Gminy Milejów!
Publikujemy tu informacje na temat życia społeczno – kulturalnego w Gminie Milejów, a także działań i zadań publicznych realizowanych przez Urząd Gminy Milejów i jednostki mu podległe.
Profil Gminy Milejów nie jest oficjalnym kanałem do składania skarg czy jakichkolwiek formalności w Urzędzie Gminy Milejów. Ewentualne zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do pracowników Urzędu Gminy lub za pośrednictwem oficjalnych adresów mailowych urzędu.
W trosce o jakość publikowanych treści oraz poziom dyskusji zobowiązujemy Użytkowników do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie profilu Gminy Milejów, zwanym dalej w skrócie Regulaminem:
1. Informujemy, że treści oraz materiały publikowane przez administratorów na profilu Gminy Milejów są własnością urzędu Gminy Milejów (z wyłączeniem materiałów, na których publikację administratorzy uzyskali zgodę) i podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o Prawie autorskim.
Jedyny dopuszczalny sposób rozpowszechniania tych materiałów (zgodny z charakterem portalu Facebook), polega na użyciu natywnych funkcji Facebooka – „udostępniania” oraz „tagowania”. Dlatego prosimy, by przed skorzystaniem z materiałów publikowanych na profilu Gminy Milejów, upewnić się, czy jest to zgodne z prawem lub skontaktować się z administratorami profilu Gminy Milejów.
2. Jeśli przysyłasz nam zdjęcia do opublikowania na tablicy, oznacza to, że zgadzasz się na ich wykorzystanie i jesteś ich autorem.
3. Korzystając z portalu Facebook, także podczas interakcji z profilem Gminy Milejów, każdy użytkownik zgadza się z postanowieniami Regulaminu Facebooka.
4. Profil Gminy Milejów nie jest oficjalnym kanałem do składania skarg czy jakichkolwiek formalności w Gminie Milejów.
5. Niedopuszczalne jest publikowanie treści i obrazów o charakterze pornograficznym, erotycznym, powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarnych, rasistowskich, nakłaniających do przemocy i nienawiści, naruszających prawa osób trzecich oraz jakichkolwiek innych treści i obrazów sprzecznych z prawem. Wszelkie wypowiedzi internautów budzące zastrzeżenia obyczajowe i moralne lub naruszające dobra osobiste osób trzecich będą usuwane.
6. Każdy publikujący treści na profilu powinien mieć na uwadze, że jest to forum publiczne i wszystkie treści są dostępne także dla innych użytkowników. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników zaleca się nie zamieszczanie własnych danych osobowych oraz zakazuje się zamieszczania danych osobowych osób trzecich (imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, adresy e-mail lub innych danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby w sposób bezpośredni lub pośredni).
7. W trosce o jakość treści publikowanych na profilu wymagane jest korzystanie z kont zawierających imię i nazwisko, utworzonych zgodnie z Regulaminem serwisu Facebook. Konta naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być ignorowane lub blokowane.
8. W przypadku naruszenia powyższych zasad, administratorzy profilu Gminy Milejów zastrzegają sobie prawo do upominania użytkowników, żądania zaniechania niedozwolonego działania lub zablokowania użytkownika łamiącego powyższe zasady profilu.
*** KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan korzystać z oficjalnego konta (fanpage) Gminy Milejów na platformie społecznościowej Facebook. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na profilu Gminy Milejów jest Gmina Milejów, z siedzibą w Milejowie (21-020), ul.Partyzancka 13a.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Milejów.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ weszła Pani/Pan w interakcję z oficjalnym fanpage’em Urzędu Gminy Milejów na portalu społecznościowym Facebook, który prowadzimy na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook Inc., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Przez interakcję z fanpage’m należy rozumieć podejmowane przez użytkownika działania względem fanpage’a z użyciem dostępnych na portalu funkcjonalności, w tym: czytanie publikowanych treści, publikowanie komentarzy lub pozostawianie reakcji pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, przesyłanie wiadomości prywatnych, udostępnianie postów publikowanych na fanpage’u, dokonywanie subskrypcji lub polubienie fanpage’a.
• Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach analitycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem.
Jak długo będą przechowywane moje dane?
• Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem / subskrybentem fanpage’u lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
• Dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy Facebook podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminie Facebook’a.
• Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez okres dostępności tych danych w serwisie Facebook, wynoszący 2 lata.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty zapewniające wsparcie informatyczne dla fanpage’a; b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; – nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; – wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; – Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; – Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; – dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Milejów Pani/Pana danych osobowych. • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Data opublikowania: 08:34, 21 września 2022

Kategorie: Regulamin FB