Wymiana dowodu osobistego/wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wymagany wniosek

wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej (wniosek należy wydrukować dwustronnie, istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu).

 

Wniosek

Do pobrania formularz wniosku

 

Wymagane załączniki

– kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

– fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy,

– fotografia osoby ubiegającej o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie ww. wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż neutralny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami,

– osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku orzeczenia o niepełnosprawności,

– osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej,

– w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami,

– w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo – prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.

Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć do dowodu: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

 

Dokumenty do wglądu

– dokument tożsamości wnioskodawcy,

– tożsamość osoby ubiegającej się po raz pierwszy o wydanie dowodu osobistego jest potwierdzana przez organ gminy na podstawie dokumentów zawierających fotografię,

– w uzasadnionych przypadkach w celu wyjaśnienia niezgodności organ gminy może żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 

Sposób i miejsce składania dokumentów

– wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu dowolnej gminy,

– wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

– w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską wniosek składa jeden z rodziców,

– w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską wniosek składa opiekun prawny,

– w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo wniosek składa kurator,

– przy składania wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność małoletniego, który ukończył 5. rok życia,

– przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz ubezwłasnowolnionej częściowo,

– osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może samodzielnie złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Tożsamość osoby ubiegającej się po raz pierwszy o wydanie dowodu osobistego jest potwierdzana przez organ gminy na podstawie dokumentów zawierających fotografię.

 

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek.Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby (wyjątek stanowi dziecko do 5 roku życia albo osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych i która była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy).Przy odbiorze dowodu osobistego wymagana jest obecność małoletniego, który ukończył 12 rok życia.Dowód osobisty dla małoletniego może zostać odebrany przez rodzica, który nie był wnioskodawcą.Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być aktywowana wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w siedzibie urzędu.Kod PUK może być odebrany wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał dowód.

 

Termin złożenia

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu należy wystąpić:

– co najmniej 30 przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

– niezwłocznie w przypadku:

a. zmiany danych zawartych w dowodzie (z wyjątkiem zmiany adresu zameldowania),

b. zmiany wizerunku posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

c. uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

d. utraty dowodu osobistego,

e. upływu terminu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego,

f. nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,

g. nieposiadania dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub z odciskami palców.

 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Informacje dodatkowe

Terminy ważności dowodów osobistych, które wynosić będą:- 1 rok dla osób, od których tymczasowo nie można pobrać odcisków palców,- 5 lat dla dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia,- 10 lat dla pozostałych osób.

Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w portalu www.gov.plZmiana adresu zameldowania nie wymaga wymiany dowodu osobistego.

 

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.),

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

– Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.),

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865),

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

Data opublikowania: 13:15, 22 listopada 2021

Kategorie: Aktualności