Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Województwo Lubelskie

– Uzależnienie możliwości użytkowania nowych kotłów na paliwa stałe od braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej w nowo budowanych budynkach od 1 maja 2021. Ograniczenie to nie dotyczy miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków).

– Od 1 maja 2021 w nowo budowanych budynkach można użytkować tylko miejscowe ogrzewaczy pomieszczeń zgodnych z wymogami ekoprojektu.

– Dla istniejących budynków i zainstalowanych w nich miejscowych ogrzewaczy nie ma ograniczeń.

W przypadku wystąpienia alertu na poziomie 1 zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Ograniczenie to nie ma jednak charakteru kategorycznego nakazu lub zakazu.

 

Źródła:
– UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
– UCHWAŁA NR XLIX/717/2023 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu” w zakresie pyłu PM2,5 (faza II) i benzo(a)pirenu
– UCHWAŁA NR XLIX/716/2023 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu” w zakresie pyłu PM2,5 (faza II) i benzo(a)pirenu

Data opublikowania: 12:36, 23 lutego 2024

Kategorie: Aktualności