Ogłoszenie po przetargu

Wójt Gminy Milejów informuje, że dnia 15. 04.2022 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie
w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Milejów. Przedmiotem przetargu była działka  położona w msc. Łysołaje, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów numerem 79, dla  której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V  Wydział  Ksiąg Wieczystych  prowadzi  KW o numerze LU1I/00218676/8.
Do przetargu przystąpił  jeden uczestnik, który wpłacił wadium w ustawowym terminie.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę  33 690,00 zł (słownie: trzydzieści  trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych).
Osiągnięto najwyższą cenę w przetargu 34 090,00 (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych ).
Nabywcą nieruchomości został ustalony Pan Mirosław Szabat  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mirosław Szabat MIRON-BUD,ul. Puławska  10A /9, 20-046 Lublin.

Milejów, 22-04-2022 rok

Data opublikowania: 10:35, 22 kwietnia 2022

Kategorie: Gospodarka nieruchomościami