LXX sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXX sesję Rady Gminy Milejów w dniu 4 kwietnia 2024 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
b/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Milejów,
c/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
d/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych na obszarze gminy Milejów,
e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych na obszarze gminy Milejów,
f/ przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów,
g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych na obszarze gminy Milejów,
h/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych na obszarze gminy Milejów.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Data opublikowania: 09:37, 29 marca 2024

Kategorie: Aktualności