LXVII sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXVII sesję Rady Gminy Milejów w dniu 29 grudnia 2023 roku – piątek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
b/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejów,
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.
d/ wieloletniej prognozy finansowej
e/ uchwały budżetowej na 2024 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Data opublikowania: 11:47, 19 grudnia 2023

Kategorie: Aktualności