LXV sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXV sesję Rady Gminy Milejów w dniu 7 grudnia 2023 roku – czwartek – o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVII, LVIII, LIX sesji Rady Gminy Milejów.
4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
b/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
c/ „Wieloletniego programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024 – 2028 rok”,
d/ zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Milejów
e/ przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 829 na terenie Gminy Milejów,
f/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok,
g/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Milejów na rok 2024,
h/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Milejów na 2024 rok,
i/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejów,
j/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Data opublikowania: 09:51, 4 grudnia 2023

Kategorie: Aktualności