LXIX sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXIX sesję Rady Gminy Milejów w dniu 28 lutego 2023 roku – środa – o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejów w 2024 r.,
b/ przyjęcia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Milejów”,
c/ powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Milejowie,
d/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejów,
e/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
f/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejów,
g/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Data opublikowania: 09:23, 23 lutego 2024

Kategorie: Aktualności