LXIII sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXIII sesję Rady Gminy Milejów w dniu 12 października 2023 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radną według treści określonej w art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
7. Interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wyrażająca stanowisko w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji,
b/ zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady Gminy Milejów,
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Milejów,
d/ wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Milejów,
e/ pokrycia straty netto samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Milejowie,
f/ zmian Uchwały nr LV/314/23 Rady Gminy Milejów z dnia 09 lutego 2023 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
g/ ustalenia wysokości kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez wójta,
h/ zmian wieloletniej prognozy finansowej,
i/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.
j/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Milejów.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Data opublikowania: 14:53, 6 października 2023

Kategorie: Aktualności