LX sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LX sesję Rady Gminy Milejów w dniu 30 czerwca 2023 roku – piątek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radną według treści określonej w art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
7. Interpelacje radnych.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Milejów za 2022 r., w tym debata:
1) głosy radnych
2) głosy mieszkańców.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Milejów,
b/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Milejów z wykonania budżetu za 2022 rok,
c/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Milejów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
d/ zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady Gminy Milejów,
e/ zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milejów,
f/ utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwą Klub „Senior+” w Milejowie-Osadzie w Gminie Milejów,
g/ określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Milejów,
h/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Milejów,
i/ przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2023-2030,
j/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Milejów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
k/ uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejów”,
l/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Milejów,
ł/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Milejowie,
m/ zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Milejowie,
n/ zmian wieloletniej prognozy finansowej,
o/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.,
p/ przystąpienia Gminy Milejów do projektu „Cyfrowy urząd – dostępna administracja gminna i powiatowa” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 2.1. Cyfrowe Lubelskie.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Data opublikowania: 14:58, 23 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności