LVII sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LVII sesję Rady Gminy Milejów w dniu 27 kwietnia 2023 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI, LII, LIII, LIV, LV i LVI sesji Rady Gminy Milejów.
4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Milejów,
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Milejów na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
c/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejów w 2023 r.,
d/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Milejów,
e/ w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Milejów,
f/ zmian wieloletniej prognozy finansowej,
g/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Data opublikowania: 07:41, 24 kwietnia 2023

Kategorie: Aktualności