LV sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LV sesję Rady Gminy Milejów w dniu 9 lutego 2023 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
c/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
d/zmieniająca uchwałę Nr VI/35/19 Rady Gminy Milejów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Milejów do realizacji projektu partnerskiego pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej – Łęczna, Cyców, Milejów, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Konkurs otwarty RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
e/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
f/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milejów,
g/ przystąpienia Gminy Milejów do „Łęczyńskiego Klastra Energii”,
h/ zmiany Uchwały nr XLVI/271/22 Rady Gminy Milejów z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
i/ emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
j/ zmian wieloletniej prognozy finansowej,
k/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Data opublikowania: 14:59, 6 lutego 2023

Kategorie: Aktualności