LIII sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LIII sesję Rady Gminy Milejów w dniu 29 grudnia 2022 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025,
b/ zmian wieloletniej prognozy finansowej,
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.,
d/ wieloletniej prognozy finansowej,
e/ uchwały budżetowej na 2023 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Data opublikowania: 09:30, 21 grudnia 2022

Kategorie: Aktualności