LI sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LI sesję Rady Gminy Milejów w dniu 8 grudnia 2022 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIX i L sesji Rady Gminy Milejów.
  4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Interpelacje radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026,

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

c/ przyjęcia dokumentu strategicznego pn. Zielone Zagłębie – Strategia rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku,

d/ określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

e/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok,

f/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Milejów na rok 2023,

g/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Milejów na 2023 rok,

h/  zmian wieloletniej prognozy finansowej,

i/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

  1. Odpowiedzi na interpelacje.
  2. Zapytania i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW

Data opublikowania: 11:26, 5 grudnia 2022

Kategorie: Aktualności