Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek dokonywania co najmniej raz w roku kontroli okresowej stanu technicznego i drożności przewodów kominowych oraz usuwania stwierdzonych nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.Właściciele i najemcy lokali mieszkalnych i usługowych zobowiązani są do okresowego zlecania uprawnionym podmiotom badania prawidłowości stanu technicznego użytkowanych urządzeń grzewczych i drożności przyłączy kominowych od tych urządzeń oraz do dokonywania konserwacji, napraw i usuwania stwierdzonych nieprawidłowości, a także czyszczenia przepustów spalinowych.

W świetle wymienionej ustawy osoby zaniedbujące wskazane obowiązki podlegają karze grzywny.

Obraz PublicDomainPictures z Pixabay

Data opublikowania: 08:30, 20 października 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Ważne