Informacja po przetargu – dz. nr 485/8 w Jaszczowie

Wójt Gminy Milejów informuje, że dnia 29.08.2023 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie
w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Milejów.
Przedmiotem przetargu była zabudowana działka położona w msc. Jaszczów, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów numerem 485/8, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1S/00036896/5.
Do przetargu przystąpiło dwóch uczestników, którzy wpłacili wadium w ustawowym terminie.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 18 336,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych).
Osiągnięto najwyższą cenę w przetargu 20 136,00 zł netto + vat (słownie: dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści sześć złotych netto+ vat).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek vat.
Nabywcą nieruchomości został ustalony Pan Janusz Banach.

Data opublikowania: 12:35, 6 września 2023

Kategorie: Gospodarka nieruchomościami