Informacja po przetargu – dz. nr 409/5 w Ostrówku-Kolonii

Wójt Gminy Milejów informuje, że dnia 29.08.2023 r. o godz. 10.30 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie
w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Milejów.
Przedmiotem przetargu była zabudowana działka położona w msc. Ostrówek – Kolonia, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów numerem 409/5, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1S/00016714/0.
Do przetargu przystąpił jeden uczestnik który wpłacił wadium w ustawowym terminie.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 133 000,00 zł ( słownie: sto trzydzieści trzy tysiące złotych).
Osiągnięto najwyższą cenę w przetargu 134 100,00 zł netto + vat (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto złotych netto + vat).
Do wylicytowanej ceny został doliczony podatek vat.
Nabywcą nieruchomości została ustalona Pani Agnieszka Kowalczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SIGNUM Agnieszka Kowalczyk.

Data opublikowania: 12:29, 6 września 2023

Kategorie: Gospodarka nieruchomościami