Informacja po przetargu – dz. 837 Wólka Łańcuchowska

Wójt Gminy Milejów informuje, że dnia 11.06.2024 r. o godz. 10.30 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Milejów.
Przedmiotem przetargu była działka położona w msc. Wólka Łańcuchowska, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów numerem 837, której właścicielem jest Gmina Milejów na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego znak: GN-I.7532.1.95.2023.APA z dnia 27.09.2023 roku,
Do przetargu przystąpił jeden uczestnik, który wpłacił wadium w ustawowym terminie.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 11 440,00 zł ( słownie: jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych).
Osiągnięto najwyższą cenę w przetargu 11 560,00 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych ).
Nabywcą nieruchomości został ustalony Pan Władysław Stanisław Piłat.

Data opublikowania: 12:47, 19 czerwca 2024

Kategorie: Gospodarka nieruchomościami