Informacja po przetargu – dz. 383/16 Milejów

Wójt Gminy Milejów informuje, że dnia 11.06.2024 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Milejów.
Przedmiotem przetargu była działka położona w msc. Milejów, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów numerem 383/16, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1I/00200955/9.
Do przetargu przystąpił jeden uczestnik, który wpłacił wadium w ustawowym terminie.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 4 271,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych).
Osiągnięto najwyższą cenę w przetargu 4 321,00 (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych ).
Nabywcą nieruchomości został ustalony Pan Mirosław Szabat.

Data opublikowania: 12:44, 19 czerwca 2024

Kategorie: Gospodarka nieruchomościami