Informacja dotycząca naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego

W dniach od 1 do 28 lutego 2021 r. przyjmujemy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku zobowiązany jest dołączyć do wniosku składanego do urzędu gminy/miasta właściwego ze względu na położenie gruntów lub siedziby stada:

– faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021r. ,

– zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierające informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu według stanu na 31 grudnia 2020 r.

– w przypadku wątpliwości co do wielkości powierzchni gospodarstwa zadeklarowanej we wniosku, a wynikającej z umów dzierżawy gruntów, producent rolny może dołączyć oświadczenie o powierzchni dzierżawionych gruntów.

W związku z ciągłym zagrożeniem COVID-19 bezpośrednia obsługa petentów została znacznie ograniczona! Prosimy o zachowanie wszelkiej ostrożności i dostosowanie się do następujących zaleceń:

•Formularze wniosków do pobrania w budynku Urzędu Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13aoraz na stronie internetowej gminy w zakładce: ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE–Dodatki, dotacje, dofinansowania;

•Prosimy o wypełnianie wniosków w domu;

•Prosimy zwrócić szczególną uwagę aby wniosek i załączniki były podpisane. Wniosek niekompletny, niepodpisany zgodnie z KPA nie będzie rozpatrywany.

•Prosimy o podanie telefonu kontaktowego;

•Wypełnione i podpisane wnioski przyjmujemy na holu w budynku Urzędu Gminy ul. Partyzancka 13a; (I piętro),

•Prosimy o zachowanie wymaganych odległości i korzystanie z dzwonka w celu wywołania pracownika;

•Zalecamy dezynfekcję rąk tuż po wejściu do budynku oraz zakrycie ust i nosa;

•Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem: 81 478 76 29;

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia w obsłudze i prosimy o zastosowanie się do nich.

Do pobrania:

– Wzór wniosku

– Klauzula informacyjna

– Zestawienie faktur

– Oświadczenie o działkach

– Oświadczenie PKD

Data opublikowania: 10:29, 15 stycznia 2021

Kategorie: Aktualności