Informacja dla osób, które w listopadzie br. złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, operator programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” po raz kolejny wprowadził zmiany w dokumentacji konkursowej. Według operatora złożone dotychczas oświadczenie dotyczące przyznania sprzętu komputerowego, będzie poprawnie zweryfikowane w przypadku udokumentowania go następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

  • W celu potwierdzenie miejsca zamieszkania: kserokopia legitymacji szkolnej z adresem zamieszkania ucznia lub zaświadczenie ze szkoły.
  • W celu potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej: kserokopie aktów stanu cywilnego (akty urodzenia dziecka, opiekunów prawnych, akty małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska, akty zgonu)
  • W celu potwierdzenie faktu pracowania w PGR: zaświadczenie o zatrudnieniu w PGR, świadectwo pracy z PGR, legitymacja służbowa, odcinki listy płac/ wynagrodzeń, dyplomy, dokumenty z innych instytucji publicznych.

(dotyczy tylko tych osób, które nie złożyły powyższych dokumentów do wniosków o grant)

UWAGA! Zgodnie z przekazanymi nowymi zaleceniami, za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Niedostarczenie ww. dokumentów i/lub brak potwierdzenia danych zawartych w oświadczeniu w oparciu o rejestry publiczne stanowiące zasób własny Gminy lub innych podmiotów publicznych, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia.

Brak możliwości zweryfikowania złożonych przez Państwa oświadczeń, zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa, może stanowić powód wykluczenia Beneficjenta z udziału w Programie.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13A, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2021 r. do godz. 15:00.

Do pobrania: formularz oświadczenia

Data opublikowania: 10:09, 17 grudnia 2021

Kategorie: Aktualności