II sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Milejów w dniu 28 czerwca 2024 roku – piątek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.

5. Interpelacje radnych.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Milejów za 2023 r., w tym debata:
1) głosy radnych
2) głosy mieszkańców.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Milejów,
b/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Milejów z wykonania budżetu za 2023 rok,
c/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Milejów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
d/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Milejów na lata 2019-2035,
e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych na obszarze gminy Milejów,
f/ udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
g/ powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Milejowie,
h/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Milejowie,
i/ zmian wieloletniej prognozy finansowej,
j/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Marek Stańczak

Data opublikowania: 10:33, 17 czerwca 2024

Kategorie: Aktualności