Ankieta na potrzeby opracowania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju …”

Szanowni Państwo
Przedstawiamy Pani/Panu ankietę, której wyniki zostaną wykorzystane w procesie tworzenia Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Urszulin na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku.

Ankieta podzielona jest na sześć części. Pierwsze cztery dotyczą potencjałów, zagrożeń, mocnych i słabych stron Gminy na terenie, której Pan/Pani mieszka. W przypadku, kiedy pracuje Pan/Pani na terenie innej Gminy, prosimy o wypełnienie dwóch ankiet, jednej dla Gminy, w której Pan/Pani mieszka i kolejnej, wpisując nazwę Gminy, w której Pan/Pani pracuje.
Ostatnie dwie części ankiety odnoszą się do Pana/Pani wizji rozwoju obszaru, do przewidywanych rezultatów wdrażania strategii oraz do zidentyfikowanych przez Pana/Panią pomysłów na nowe inwestycje w gminie, remonty, zagospodarowanie wspólnych przestrzeni publicznych (przedsięwzięcia inwestycyjne) lub na kontynuowane lub nowe projekty społeczne (tj. np. utworzenie Klubów Seniora, doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych itp.)
Ankieta jest anonimowa. Poza miejscem zamieszkania lub pracy w obrębie danej Gminy nie wskazuje Pan/Pani żadnych innych danych dotyczących np. płci czy wieku.
Ankieta będzie stanowiła znaczący wkład w rozwój wskazanego powyżej obszaru funkcjonalnego, w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, tj. w latach 2021-2027.

>>>LINK DO ANKIETY<<<

Data opublikowania: 09:46, 25 listopada 2020

Kategorie: Ponadlokalna Strategia Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego, obejmującego Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Urszulin na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku