Ankieta konsultacyjna w sprawie nadania miejscowości Milejów-Osada statusu miasta

Celem niniejszej konsultacji jest poznanie przez władze Gminy Milejów stanowiska mieszkańców Gminy Milejów odnośnie nadania miejscowości Milejów-Osada statusu miasta. Wyniki konsultacji będą stanowiły załącznik do wniosku Rady Gminy Milejów w sprawie nadania miejscowości Milejów-Osada statusu miasta.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. w jeden z niżej wskazanych sposobów:

  1. do skrzynki podawczej opieczętowanej pieczęcią gminy z napisem „Konsultacje” znajdującej się u sołtysa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
  2. do skrzynki podawczej opieczętowanej pieczęcią gminy z napisem „Konsultacje” znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13A, 21-020 Milejów;
  3. przesłać listem na adres: Urząd Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13A, 21-020 Milejów z dopiskiem „Konsultacje” (decyduje data stempla pocztowego);
  4. w formie elektronicznej (w postaci skanu) na adres: konsultacje@milejow.pl (decyduje data wysłania maila).
  5. w dniach 6 lutego i 20 lutego 2022 roku (niedziele) w godz. 900 do 1300 w Urzędzie Gminy Milejów.

Pouczenie:

  • Ankieta jest ważna po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych;
  • Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach (mieszkaniec Gminy Milejów wpisany do rejestru wyborców Gminy Milejów) może tylko raz wyrazić swoją opinię w ramach przeprowadzonej konsultacji.

Do pobrania: FORMULARZ ANKIETY KONSULTACYJNEJ

Data opublikowania: 14:43, 31 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności, Nadanie praw miejskich, Ogłoszenia, Ważne