Akcyza 2024 – zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Uwaga!

1. Obowiązuje nowy wzór wniosku (będzie udostępniony na stronie po ukazaniu się Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

2. Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

3. Prosimy o zabieranie ze sobą ostatniego nakazu płatniczego na podatek rolny, lub innego dokumentu czy informacji– celem sprawnej weryfikacji powierzchni użytków rolnych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych (110 litrów/1 ha użytków rolnych x 1,46zł/za 1 litr)
oraz
58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła ( 40 litrów/1iczba DJP zwierząt x 1,46zł/za 1 litr)
5,84 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń ( 4 litry/1iczba DJP zwierząt
x 1,46zł/za 1 litr)
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec ( 40 litrów/1iczba DJP zwierząt x 1,46zł/za 1 litr)
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz ( 40 litrów/1iczba DJP zwierząt x 1,46zł/za 1 litr)
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni ( 40 litrów/1iczba DJP zwierząt x 1,46zł/za 1 litr)

Pieniądze wypłacane są:

2-30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1-31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2022, poz. 846 z późn. zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W celu uzyskania ww. danych (informacji o liczbie DJP ) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek o zwrot podatku składa się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.
Informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o DJP posiadanych przez wnioskodawcę zwierząt dostarczyć powinien sam producent rolny, chcący skorzystać z wnioskowanego limitu i powinien to zrobić w I terminie składania wniosku. Zwiększenie limitu na posiadane zwierzęta nie zgłoszone w lutym nie będzie możliwe w sierpniu (II termin), chyba że wniosek nie był składany w lutym!

Więcej informacji w sprawie zwrotu akcyzowego dla producentów rolnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Milejów ul. Partyzancka 13a,21-020 Milejów-Osada, pokój nr 15, tel. 81 4787629 lub 81 4787628.

Data opublikowania: 13:40, 25 stycznia 2024

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Ważne