XXXVII sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Milejów w dniu 29 listopada 2021 roku – poniedziałek – o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie ul. Fabryczna 1.

Proponowany porządek obrad:1.Otwarcie obrad.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Gminy Milejów.4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.6. Interpelacje radnych.7. Podjęcie uchwał w sprawie:a/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r.b/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.c/ przejęcia do realizacji zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie gminy Milejówd/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 roke/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Milejów na rok 2022f/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Milejów na 2022 rokg/ wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłatyh/ pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymii/ zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyj/ zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymk/ uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Milejów niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalnel/ uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od określonych nieruchomościł/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymim/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychn/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Milejów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymio/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejp/ ustalenia dopłaty taryfowych grup odbiorców usługi zbiorowego odprowadzania ściekówr/ podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Milejów statusu miastas/ zmian wieloletniej prognozy finansowejt/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.8. Odpowiedzi na interpelacje.9. Zapytania i wolne wnioski.10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCYRADY GMINY MILEJÓWAndrzej Wirski

Data opublikowania: 08:02, 25 listopada 2021

Kategorie: Aktualności