Gmina Milejów

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady Gminy Milejów na lata 2010-2014 – Andrzej Wirski

Wykształcenie: średnie

Data wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy:
01 grudnia 2010 r.

Kontakt:
telefon: 081 75 72 026 wew. 29

Terminy dyżurów:
każdy czwartek 12:00-14:00
pok. nr 4 I piętro.

Zgodnie z art.19 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ) zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady Gminy. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 1 do 3 Wiceprzewodniczących. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Odwołanie następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy w trybie przewidzianym dla wyboru ww. podmiotów. Wybór Przewodniczącego Rady powinien nastąpić na pierwszej Sesji Rady. Powołanie Przewodniczącego jest zatem niezbędną czynnością konstytuującą Radę jako organ zdolny do działania. Wybór jest prawnie skuteczny do czasu odwołania. Wiceprzewodniczącego można wybrać na kolejnej, a nawet na dalszych Sesjach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady nie jest organem Gminy; dotyczy to również jego zastępcy. Poza organizacją pracy Rady i prowadzeniem jej obrad ustawa nie określa zakresu działania Przewodniczącego. Materia ta pozostawiona jest do regulacji statutowej. Przewodniczący Rady nie jest reprezentantem Gminy w stosunkach zewnętrznych, natomiast reprezentuje Radę w stosunkach miedzy organami Gminy.
Zgodnie ze Statutem Gminy Milejów Przewodniczący Rady Gminy:
- zwołuje Sesje Rady,
- przewodniczy obradom,
- organizuje pracę rady, w tym nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady,
- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
- podpisuje uchwały Rady.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.