Zawiadomienie o wyborze oferty

Do pobrania treść zawiadomienia o wyborze oferty dla zadania Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu.
Część I zamówienia obejmuje wykonanie zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Milejów wieś.

Przetarg - "Budowa kanalizacji..."

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej [LINK]

Z informacją z otwarcia ofert można zapoznać się TUTAJ.

 

Informacja o nadużyciach

logo unia kanalizacja

W związku z realizacją projektu pn.: "Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko, wypełniając zobowiązania zawartej umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0067/17-00 z dnia 15.01.2018 r. informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).

/-/ Grzegorz Tkaczuk

Budowa kanalizacji ścieków w msc. Milejów, Jaszczów i Łysołaje

logo unia kanalizacja

Wniosek Gminy Milejów, złożony w partnerstwie ze Spółką Wodno-Ściekową w Milejowie, uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Projekt pn. "Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu” zostanie objęty dofinansowaniem POIiŚ w ramach osi priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą POIiŚ - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - została podpisana dnia 15 stycznia 2018 r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, a tym samym poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez wyposażenie całej aglomeracji Milejów w sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami „dyrektywy ściekowej” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiające osiągnięcie zgodnego z dyrektywą ściekową poziomu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej...