Zwrot podatku akcyzowego

 

1. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegowykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

 

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Diana Wawszczak pok. 16,

telefon: 81 7572005 w. 13 lub 815358936

email: d.wawszczak@milejow.pl

 

3. Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia wniosku

 

4. Opłaty

Zwolniono z opłaty skarbowej

 

5. Niebędne formularze

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 

6. Dodatkowe informacje

Podmiotem uprawnionym do składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są producenci rolni. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w dwóch nieprzekraczalnych terminach:
- od 1 lutego do 28 lutego - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia;
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca.

Wymagane dokumenty:
- prawidłowo wypełniony wniosek pobierz wniosek
- oryginały faktur dokumentujących zakup oleju napędowego przez wnioskodawcę za ostatnie półrocze poprzedzające termin składania wniosków w danym okresie;
- w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego odpis z tego rejestru;
- w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zgoda pozostałych współposiadaczy umieszczona na drugiej stronie wniosku.

Wypłata kwoty zwrotu określonej w decyzji następuje w terminach:
- 1-29 kwietnia dla wniosków złożonych w lutym;
- 1-31 października dla wniosków złożonych w sierpniu.