Zawiadomienie - Zn.SWŚ/228/2017

Do pobrania treść zawiadomienia z przebiegu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na wykonanie badań laboratoryjnych ścieku surowego, ścieku oczyszczonego, wód opadowych, osadów ściekowych po prasie Bellmer oraz gleby, na której wykorzystane zostaną osady w roku 2018..

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Milejów, dnia 11.12.2017r.

OGŁOSZENIE
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art.7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Nr 5, poz. 13 z późn. zmian.) w powiązaniu z art. 23 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 t. j..) Gmina Milejów ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie gminy Milejów w okresie szkolnym zgodnie z poniższym opisem.

Czytaj więcej...