Zmiana informacji o wyniku postępowania - L.dz. 96/2018

Do pobrania treść informacji dotyczącej postępowania na dostawę i montaż: kolektorów słonecznych oraz wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne LED w ramach projektu "Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu".

Informacja o wyniku postępowania L.dz. 96/2018

Dotyczy postępowania - na dostawę i montaż: kolektorów słonecznych oraz wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne LED w ramach projektu "Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu"

Do pobrania treść informacji.

Wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu IPR.271.29.2018

Poniżej zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych: I. Poprawa efektywności energetycznej termomodernizacji, modernizacji i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej - budynek Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie II. Termomodernizacja, modernizacja i remont kapitalny budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie”.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe L.dz. 96/2018

Zapytanie ofertowe  na dostawę i montaż: kolektorów słonecznych oraz wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne LED w ramach projektu "Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności
energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu"

Do pobrania:
- Dokumentacja postępowania
- Ogłoszenie

Zawiadomienie w sprawie wyboru wykonawcy - D.271.ZK.WP.2.2018

Znak sprawy: D.271.ZK.WP.2.2018

I. Dostawa 6 szt. wiat przystankowych i montaż przy drodze wojewódzkiej nr 829 na terenie Gm. Milejów w msc. - Górne szt. 1; Jaszczów szt. 1; Kajetanówka szt 1; Łysołaje szt 1; Milejów Osada szt 2 (w tym wiata duża).

II. Zamawiający:
Gmina Milejów 21-020 Milejów Ul. Partyzancka 13a
reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów
REGON: 431019550
NIP: 505-00-42-606

III. INORMACJA O:
1) wyborze wykonawcy - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŚLIZEX Wiesław Ślizewski 83-140 Gniew, ul. Górny Podmur 1 Cena oferty brutto - 99 876,00zł
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert –
-
3) niezłożeniu żadnej oferty –
-
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert –
-

IV. Wybór oferty.
Dokonano wyboru oferty stosownie do Rozdziału XXIV zapytania ofertowego.

V. Informacja o wyniku postępowania:
Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

Milejów, 2018-06-20

Wójt
/-/ Tomasz Suryś