Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

1. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Grzegorz Paczkowski pok. 19,
telefon: 81 7572005 w. 26 lub 81 5358935
email: g.paczkowski@milejow.pl

3. Termin załatwienia sprawy
do 30 dni

4. Opłaty
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej. W zezwoleniu może jednak zostać naliczona opłata za usunięcie drzew lub krzewów uwzględniająca ich gatunek i obwód pnia w przypadku drzew i powierzchnię w przypadku krzewów.

5. Niezbędne formularze
- formularz wniosku

6. Dodatkowe informacje
Wyjątki od obowiązku uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów określa art. 83f ustawy o ochronie przyrody.

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może wystąpić wyłącznie posiadacz nieruchomości, na której one rosną. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem tej nieruchomości, do podania dołącza zgodę właściciela tego gruntu. W sytuacji gdy na nieruchomości ustanowiona jest współwłasność do wniosku należy dołączyć pisemne zgody na wycinkę wszystkich współwłaścicieli.

W przypadku, gdy w ewidencji gruntów nie figuruje aktualny właściciel (właściciele) gruntu do podania zaleca się dołączyć:
• postanowienie sądu o nabyciu prawa do spadku,
• akt notarialny o przyjęciu spadku,
• akt notarialny w sprawie kupna lub darowizny gruntu,
• dokument potwierdzający zmianę nazwiska.

Wnioskodawcy przysługuje:
• zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku nie załatwie-nia sprawy w terminie ustawowym,
• odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.