Program „Rodzina 500 plus”

 

Urząd Gminy Milejów informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. rozpoczyna realizację Programu „Rodzina 500 plus”.

 

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, I piętro, pokój 12B, w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.00-15.00

wtorki w godz. 8.00-16.00

 

Wnioski można także składać elektronicznie za pośrednictwem platformy EPUAP na adres: /3470nkowc6/skrytka

 

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Przypominamy, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października br.
W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r.
Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Podstawa prawna: art. 21 ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.

 

UWAGA - PRZYPOMINAMY
W trakcie pobierania świadczenia wychowawczego (500+) przyznanego na pierwsze dziecko (tj. na podstawie ustawowego kryterium dochodowego) należy niezwłocznie zgłaszać w Urzędzie Gminy Milejów każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zmiana miejsca zamieszkania).
Niepoinformowanie o zaistniałych zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Podstawa prawna: art. 20, art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.

 

Kto może wnioskować o świadczenie?

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego  uznaje się matkę dziecka, ojca dziecka, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka (czyli osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

 

Świadczenie wychowawcze można będzie przyznać obywatelom RP lub cudzoziemcom, jeżeli na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów międzynarodowych przyznane zostały im analogiczne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie świadczeń społecznych, pod warunkiem, że zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że co innego stanowią przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego bądź umowy międzynarodowe.

 

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

 

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Na kogo przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 plus” przysługuje na pierwsze dziecko jedyne lub najstarsze do dnia ukończenia 18 roku życia jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

 

Rodziny, których dochód przekracza w/w kryteria dochodowe otrzymają dofinansowanie w wysokości 500 zł na drugie  i kolejne dzieci.

 

W przypadku:

- urodzenia dziecka
- ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
- gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,

kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie wychowawcze jest kwotą netto, zwolnioną z podatku dochodowego, wolną od egzekucji i nie likwidującą prawa do innych ulg podatkowych na dzieci.

Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

 

Kiedy i gdzie składać wnioski?

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

 

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r., tj. od momentu wejścia Programu w życie.

 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami:

- formularz wniosku

- oświadczenie o dochodach

- oświadczenie o dochodach – ryczałt

- oświadczenie o dochodach – gospodarstwo rolne

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Do wniosku należy dołączyć m.in. oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, w przypadku cudzoziemców – określonych zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce, w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

 

Formy składania wniosku

- listem poleconym na adres: Urząd Gminy Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów,

- osobiście w budynku Urzędu Gminy w  Milejowie, ul. Partyzancka 13a,

- przez Internet – Ministerstwo zapowiada także, że składanie wniosków będzie możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS, portalu empatia.mrpips.gov.pl i systemów bankowości elektronicznej.

 

Gmina ma 3 miesiące od złożenia wniosku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji. Osoby, które złożą wniosek w terminie do 1 lipca 2016 r. otrzymają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od  kwietnia.

 

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Co do zasady, dla osób korzystających z Programu okres „rozliczeniowy” będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia – czyli w chwili obecnej -  będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży nieprawidłowo wypełniony wniosek, wówczas organ realizujący świadczenie wychowawcze wezwie tą osobę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Z kolei w sytuacji gdy do wniosku nie zostaną dołączone wymagane przepisami prawa dokumenty organ realizujący świadczenie wychowawcze wezwie osobę do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni, również pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Przy czym w sytuacji, gdy brakujący dokument wnioskodawca musi uzyskać od innej instytucji, która nie wydała go mimo ustawowego terminu do jego wydania, wówczas wnioskowane świadczenie wychowawcze przyznawane jest począwszy od miesiąca, w którym złożony został wniosek.

Wypłaty i wstrzymanie świadczenia

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce.

 

Wypłata świadczenia zostanie wstrzymana, jeśli osoba uprawniona nie odbierze go przez trzy kolejne miesiące. Gdy wystąpi sytuacja, która może mieć wpływ na prawo do świadczenia, np. zmieni się liczba członków rodziny, trzeba będzie o tym niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie.

 

W przypadku marnotrawienia świadczenia, będzie ono przekazywane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług – np. przedszkola czy zajęć pozalekcyjnych.

Świadczenie nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę. Nie zniknie też ulga podatkowa na dzieci

 

 

Szczegółowe informacje na temat nowego świadczenia można uzyskać pod adresem: www.milejow.pl lub pod numerem telefonu (81) 757 20 26 w. 46. oraz (81) 535 89 61

 

Ponadto informujemy, że od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00, pod numerem telefonu: (81) 742 42 40, działa infolinia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, za pośrednictwem której można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”.

 

Uwaga na wyłudzenia!
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ostrzega: zobacz tutaj

 

Do pobrania:

1. Ustawa  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11 lutego 2016 r. Pełna treść ustawy zobacz tutaj

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Pełna treść rozporządzenia  zobacz tutaj

3.  Ulotka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

4. Informator Rodzina 500+