Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Milejów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w 2016 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego

Zarządzenie Nr  9

Wójta Gminy Milejów

z dnia 15 lutego 2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w 2016 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zmianami), art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.), uchwały Nr XII/57/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Milejów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Milejów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia listy zadań w 2016 roku, których realizacja będzie finansowana dotacją

Zarządzenie Nr 8

Wójta Gminy Milejów

   z dnia 15 lutego  2016 r.

w sprawie:  ogłoszenia  listy zadań w 2016 roku, których realizacja będzie finansowana dotacją.

Na podstawie  art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 roku,  poz. 1515 z  późn. zm.),   § 3  uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11  z dnia  28  lutego 2011  roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie  z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania  zleconego zadania.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Milejów z dnia 04 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania gminy w 2016 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego

Zarządzenie Nr  6

Wójta Gminy Milejów

z dnia 04  lutego  2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania gminy w 2016 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zmianami), art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/55/15  Rady Gminy Milejów z dnia  26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Czytaj więcej...