Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

Wójt Gminy Milejów przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego „projekt” Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.
Konsultacje przeprowadza się zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z dnia 2018r. poz. 450 z późn. zm.), oraz Uchwałą Nr XXXI/241/2010 Rady Gminy Milejów z dnia 29 września 2010 r.
W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Milejów.
Przedmiotem konsultacji: Projekt Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
Forma przeprowadzenia konsultacji:
- publikacja na stronie internetowej Gminy Milejów w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Milejów projektu aktu poddanego konsultacjom;
- pisemnego wyrażenia opinii i uwag na temat projektu uchwały;
- opinii i uwag przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Urzędu;
- bezpośrednich spotkań i narad.
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Milejów
ul. Partyzancka 13a
21 – 020 Milejów
Adres poczty elektronicznej:
sekretariat@milejow.pl
lub s.jaworska@milejow.pl

Termin przeprowadzenia konsultacji: 11 września 2018r. - 26 września 2018 r.
Warunkiem udziału w konsultacjach jest przesłanie /złożenie uwag, opinii na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz w formie papierowej jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Milejów w zakładce „ Pożytek publiczny i zadania gminy” oraz w referacie Inwestycji, Planowanie, Rolnictwa i Promocji Gminy
(do zapoznania się z projektem Programu pok. nr 15, II piętro).
Zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do projektu Programu prosimy o przedkładanie na w/w adresy lub w sekretariacie Urzędu Gminy Milejów lub do pokoju nr 15, II piętro (Sylwia Jaworska).
Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Konsultacje są ważne bez względu na liczbę organizacji biorących w nich udział.
Sprawozdanie z przebiegu przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Gminy Milejów oraz przedstawia Radzie Gminy.

Milejów, dnia 11 września 2018r.

 

Do pobrania:

- Uchwała Nr XXXI/241/2010 Rady Gminy Milejów z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

- Projekt: Roczny Program Współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

- Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Milejów.