INFORMACJA z realizacji programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

INFORMACJA z realizacji programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. Składana na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn.zm.)

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Milejów dotycząca realizacji zadań objętych dotacją

Wójt Gminy Milejów informuje, że na podstawie § 3 uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż zadania pożytku publicznego, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania, została ogłoszona lista nw. zadań, których realizacja będzie finansowana dotacją:

Czytaj więcej...

Informacja po konkursie na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Milejów informuje, że
Dnia 16.03.2016 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbyło się otwarcie ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs dotyczący realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego.
W wyniku konkursu wyłoniono następujące podmioty, którym Gmina Milejów udzieli wsparcia w realizacji następujących zadań:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Milejów z dnia 08 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 14
Wójta Gminy Milejów
z dnia 08 marca 2017 r.
w sprawie: ogłoszenia listy zadań w 2017 roku, których realizacja będzie finansowana dotacją.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), § 3 uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11 z dnia 28 lutego 2011 roku
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Milejów z dnia 22 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 9
Wójta Gminy Milejów
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w 2017 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zmianami), art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.), uchwały Nr XXII/124/16 Rady Gminy Milejów z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, uchwały Nr XXIV/142/17 Rady Gminy Milejów z dnia 30 stycznia 2017 roku w zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
zarządzam co następuje:

Czytaj więcej...