Sprawozdanie z realizacji programu

Do pobrania treść sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

Ogłoszenie po konkursie na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Milejów informuje, że dnia 09.03.2018 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbyło się otwarcie ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs dotyczący realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego.

W wyniku konkursu wyłoniono następujące podmioty, którym Gmina Milejów udzieli wsparcia w realizacji następujących zadań:

Czytaj więcej...

Informacja o udzieleniu dotacji

Wójt Gminy Milejów informuje, że na podstawie § 3 uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż zadania pożytku publicznego, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania, została ogłoszona lista nw. zadań, których realizacja będzie finansowana dotacją:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Milejów z dnia 14 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 14
Wójta Gminy Milejów
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia listy zadań w 2018 roku, których realizacja będzie dofinansowana dotacją.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), § 3 uchwały Rady Gminy Milejów Nr IV/14/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Milejów z dnia 14 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 13
Wójta Gminy Milejów
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w 2018 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zmianami), art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.), uchwały Nr XXXII/185/17 Rady Gminy Milejów z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,:

Czytaj więcej...