Podatek osób fizycznych

 

Podatek rolny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym( t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.)

Niezbędne formularze:
- informacja w sprawie podatku rolnego
- dane o nieruchomościach rolnych
- dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
- stawki podatku rolnego określa Uchwała nr XXII/125/16 Rada Gminy Milejów z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Milejów

 

Podatek leśny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn zm.)

Niezbędne formularze:
- informacja w sprawie podatku leśnego
- dane o nieruchomościach leśnych
- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
- stawki podatku leśnego określa komunikat prezesa GUS z 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

 

Podatek od nieruchomości

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 716)
Stawki podatku od nieruchomości określa uchwała Nr XXII/126/16 Rady Gminy Milejów z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Milejów na rok 2017.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości określa uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Milejów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Milejów.

Niezbędne formularze
- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
- Dane o nieruchomościach
- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

Dodatkowe informacje
I. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
II. Osoby fizyczne są zobowiązane są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje odpowiednio o gruntach, lesie, nieruchomościach oraz sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości.
III. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy (Wójt Gminy), na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłaty zaległości – zgodnie z art.67a ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

Osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej starające się o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę składają:
1. Wniosek wraz z uzasadnieniem
2. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i sytuacji materialnej
3. Oświadczenie o stanie posiadania gospodarstwa
4. Dokumenty mające wpływ na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podatnika, np.
• zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
• zaświadczenie o wynagrodzeniu z ostatnich 3 miesięcy bieżącego roku,
• odcinek renty/emerytury,
• zaświadczenie/decyzja z PUP o zarejestrowaniu wnioskodawcy lub członka rodziny jako bezrobotnego(lub kopia dowodu pobieranego zasiłku) i inne
5. Rachunki bieżącego utrzymania np. za dostarczoną energię, wodę, gaz, czynsz, wywóz nieczystości oraz inne dokumenty uzasadniające wniosek (np. rachunki za leki, dokumenty potwierdzające pobyt w szpitalu)

 

Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą w rolnictwie (pomoc DE MINIMIS w rolnictwie) starające się o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę składają:
1. Wniosek wraz z uzasadnieniem
2. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i sytuacji materialnej podatnika
3. Oświadczenie o stanie posiadania gospodarstwa
4. Dokumenty mające wpływ na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podatnika, np.
• zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
• zaświadczenie o wynagrodzeniu z ostatnich 3 miesięcy bieżącego roku,
• odcinek renty/emerytury,
• zaświadczenie/decyzja z PUP o zarejestrowaniu wnioskodawcy lub członka rodziny jako bezrobotnego(lub kopia dowodu pobieranego zasiłku) i inne
5. Rachunki bieżącego utrzymania np. za dostarczoną energię, wodę, gaz, czynsz, wywóz nieczystości oraz inne dokumenty uzasadniające wniosek (np. rachunki za leki, dokumenty potwierdzające pobyt w szpitalu)
6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
7. Informacje niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r.)

 

Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą (pomoc DE MINIMIS) starające się o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę składają:
1. Wniosek wraz z uzasadnieniem
2. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i sytuacji materialnej
3. Oświadczenie o stanie posiadania gospodarstwa
4. Dokumenty mające wpływ na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podatnika, np.
• zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
• zaświadczenie o wynagrodzeniu z ostatnich 3 miesięcy bieżącego roku,
• zaświadczenie/decyzja z PUP o zarejestrowaniu wnioskodawcy lub członka rodziny jako bezrobotnego(lub kopia dowodu pobieranego zasiłku) i inne
• wykaz zobowiązań i należności – jeśli są kredyty to kwota wyjściowa, termin zaciągnięcia kredytu, termin spłaty kredytu, aktualne zadłużenie, wysokość rat, ksero umów. Dotyczy to zarówno działalności gospodarczej jak i podatników;

5. Rachunki bieżącego utrzymania np. za dostarczoną energię, wodę, gaz, czynsz, wywóz nieczystości oraz inne dokumenty uzasadniające wniosek (np. rachunki za leki, dokumenty potwierdzające pobyt w szpitalu)
6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
7. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie (formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.)
8. Informacje o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy w tym sprawozdania finansowe (sprawozdanie z prowadzonej działalności, bilans, rachunek zysków i strat) za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości lub inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową

IV. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy o podatku rolnym z tytułu zakupu użytków rolnych w celu otworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego od osoby obcej przysługuje zwolnienie przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. Po tym okresie przysługuje ulga w podatku rolnym, polegająca na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% - ust. 6 ww. artykułu. W/w zwolnienie i ulga podatkowa udzielane jest na wniosek podatnika.

Niezbędne dokumenty:
1. Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
2. Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej i pomocy de minimis
3. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
4. Kserokopia aktu notarialnego dotyczącego nabytych gruntów.

Pracownicy odpowiedzialni:
Beata Majdańska pok. nr 2
telefon: 81 7572005 w. 18 lub 81 5358942
email: b.majdanska@milejow.pl
Dominika Struzik pok. nr 2
telefon: 81 7572005 w. 18 lub 81 5358942
email: dominika.dlugaszek@milejow.pl

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.