Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Milejów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych gruntów

Zarządzenie Nr 57
Wójta Gminy Milejów
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych gruntów

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U .z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a m , co następuje :

Czytaj więcej...

Z a r z ą d z e n i e Nr 56 Wójta Gminy Milejów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Z a r z ą d z e n i e Nr 56
Wójta Gminy Milejów
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) art. 25 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm. ), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) §, w trybie przetargowym zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 31 Wójta Gminy Milejów z dnia 17-03-2017 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 31
Wójta Gminy Milejów
z dnia 17-03-2017 roku
uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejów, w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego, w części dotyczącej działki nr 2/3 położonej w m. Milejów-Osada.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Uchylam zarządzenie Wójta Gminy Milejów Nr 29 z dnia 15-03-2017 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejów, w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego,
w części dotyczącej działki nr 2/3 o pow. 0,05 ha położonej w m. Milejów-Osada, której Gmina Milejów jest właścicielem na podstawie księgi wieczystej Nr LU1I/00002530/6.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Tomasz Suryś

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30 Wójta Gminy Milejów z dnia 17-03-2017 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30
Wójta Gminy Milejów
z dnia 17-03-2017 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm. ), art. 39 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...