Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Milejów z dnia 16.02.2018 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 16
Wójta Gminy Milejów
z dnia 16.02. 2018 roku

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego gruntów stanowiących własność Gminy Milejów i ogłoszenia wykazu tych gruntów.
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm. ) art. 38 i 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm. ), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490), zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość wyszczególnioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia na warunkach określonych w tym załączniku.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń prze okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

 

Do pobrania:

- załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 144 Wójta Gminy Milejów z dnia 7 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 144
Wójta Gminy Milejów
z dnia 07 listopada 2017r.
w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
części nieruchomości stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. „o samorządzie gminnym” (t.j. Dz.U .z 2017 roku, poz.1875) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku, poz.2147 z późn. zm.).
z a r z ą d z a m , co następuje :
§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres: do 3 lat w trybie bezprzetargowym, część nieruchomości wyszczególnioną w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia na warunkach określonych w tymże załączniku.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Milejów.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

- Do pobrania załącznik do zarządzenia.

Ogłoszenie po przetargu - działka nr 383/34 Milejów

Wójt Gminy Milejów informuję, że dnia 26.10.2017 r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Milejów.
Przedmiotem przetargu była działka oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów obrębu Milejów numerem 383/34, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1I/00200955/9.
Do przetargu przystąpiło dwóch uczestników, którzy wpłacili wadium w ustawowym terminie.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 12 684 zł.
Osiągnięto najwyższą cenę w przetargu 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
Nabywcą nieruchomości został ustalony Pan Jacek Grela.

Milejów, 03-11-2017 rok.