Ogłoszenie po przetargu - ”E-gmina- budowa publicznej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w gminie Milejów”

Wójt Gminy Milejów informuje, że dnia 20.07.2017 r. o godz. 1030 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się przetarg nieograniczony na dzierżawę teletechnicznej sieci pasywnej powstałej w ramach projektu ”E-gmina- budowa publicznej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w gminie Milejów”, mającej na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję Operatora Infrastruktury sieci internetowej poprzez usługi zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci wraz z infrastrukturą.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 96 Wójta Gminy Milejów z dnia 21 lipca 2017 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 96
Wójta Gminy Milejów
z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) art. 25 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm. ), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) §, w trybie przetargowym zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Milejów z dnia 21 lipca 2017r.

Zarządzenie Nr 95
Wójta Gminy Milejów
z dnia 21 lipca 2017r.

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. „o samorządzie gminnym” (Dz .U .z 2016 roku, poz.446 z późn. zmianami) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. “o gospodarce nieruchomościami” (Dz.U. z 2016 oku, poz.2147 z późn. zm.).
z a r z ą d z a m , co następuje :

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 94 Wójta Gminy Milejów z dnia 21 lipca 2017r.

Zarządzenie Nr 94
Wójta Gminy Milejów
z dnia 21 lipca 2017r.

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. „o samorządzie gminnym” (Dz .U .z 2016 roku, poz.446 z późn. zmianami) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. „o gospodarce nieruchomościami” (Dz.U. z 2016 oku, poz.2147 z późn. zm.).
z a r z ą d z a m , co następuje :

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Milejów z dnia 12-07-2017 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 89
Wójta Gminy Milejów
z dnia 12-07-2017 roku

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego teletechnicznej sieci pasywnej powstałej w ramach projektu ”E-gmina- budowa publicznej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w gminie Milejów”, mającej na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję Operatora Infrastruktury sieci internetowej poprzez usługi zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci wraz z infrastrukturą.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 446 z późn. zmianami ) oraz art. 693 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Z a r z ą d z e n i e Nr 82 Wójta Gminy Milejów z dnia 22.06.2017 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 82
Wójta Gminy Milejów
z dnia 22-06- 2017 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Milejów, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z późn. zmianami) art. 38 i 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 z późn. zmianami), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...