Zarządzenie Nr 124 Wójta Gminy Milejów z dnia 05.10.2018 r.

Zarządzenie Nr 124
Wójta Gminy Milejów
z dnia 05.10.2018 roku

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego, gruntów stanowiących własność Gminy Milejów i ogłoszenia wykazu tych gruntów.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm. ) art. 38 i 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm. ), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490), zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomość wyszczególnioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia na warunkach określonych w tym załączniku.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń prze okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Do pobrania:
- załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 123 Wójta Gminy Milejów z dnia 5 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 123
Wójta Gminy Milejów
z dnia 5 października 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) art. 25 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm. ), § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) §, w trybie bezprzetargowym zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości określone w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, przez okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Do pobrania:
- załącznik do zarządzenia

Ogłoszenie po przetargu - dzierżawa części działki 548/22 w Milejowie-Osadzie

Wójt Gminy Milejów informuję, że dnia 06.09.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Milejów.
Przedmiotem przetargu była część nieruchomości , położonej w miejscowości Milejów-Osada , oznaczonej numerem ewidencyjnym 548/22 o pow. 46 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1I/00113390/3.
Do przetargu została zakwalifikowana Pani Jolanta Sokoluk zam. ul. Spacerowa 7/1, 21-020 Milejów , nie było przypadku nie dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu innych osób.
Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła 25,30 zł rocznie (słownie: dwadzieścia pięć złotych 30/100 rocznie).
Ostateczna stawka czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 35,30 zł rocznie (słownie: trzydzieści pięć złotych 30/100 rocznie).
Dzierżawcą ww. nieruchomości została Pani Jolanta Sokoluk zam. ul. Spacerowa 7/1, 21-020 Milejów.

Milejów, 14-09-2018r.

Ogłoszenie po przetargu - dzierżawa części działki 316 w Antoniowie

Wójt Gminy Milejów informuję, że dnia 06.09.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Milejów.
Przedmiotem przetargu była część nieruchomości, położonej w miejscowości Antoniów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 316 o pow. 800 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1I/00194725/2.
Do przetargu został zakwalifikowany Pan Jerzy Blicharski zam. Antoniów 71, 21-020 Milejów, nie było przypadku nie dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu innych osób.
Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła 120,00 zł rocznie (słownie: sto dwadzieścia złotych rocznie).
Ostateczna stawka czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 130,00 zł rocznie (słownie: sto trzydzieści złotych rocznie).
Dzierżawcą ww. nieruchomości został ustalony Pan Jerzy Blicharski zam. Antoniów 71, 21-020 Milejów.

Milejów, 14-09-2018r.

Ogłoszenie po przetargu - dzierżawa części działki 548/22 w Milejowie-Osadzie

Wójt Gminy Milejów informuje, że dnia 06.09.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Milejów.
Przedmiotem przetargu była część nieruchomości, położonej w miejscowości Milejów-Osada, oznaczonej numerem ewidencyjnym 548/22 o pow. 116 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1I/00113390/3.
Do przetargu został zakwalifikowany Pan Gabriel Rulka zam. ul. Spacerowa 7/4, 21-020 Milejów, nie było przypadku nie dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu innych osób.
Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła 62,70 zł rocznie ( słownie: sześćdziesiąt dwa złote 70/100 rocznie).
Ostateczna stawka czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 72,70 zł rocznie (słownie: siedemdziesiąt dwa złote 70/100).
Dzierżawcą ww. nieruchomości został Pan Gabriel Rulka zam. ul. Spacerowa 7/4, 21-020 Milejów.

Milejów, 14-09-2018r.

Zarządzenie Nr 106 Wójta Gminy Milejów z dnia 03.09.2018 r.

Zarządzenie Nr 106
Wójta Gminy Milejów
z dnia 03.09.2018 roku

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących własność Gminy Milejów.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) art. 38 i 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm. ), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości , położonej w msc. Milejów-Osada, określonej w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega publikacji :
1) na tablicy ogłoszeń urzędu,
2) w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
3) na stronie internetowej urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Do pobrania:
- załącznik do zarządzenia