Zarządzenie Nr 119 Wójta Gminy Milejów z dnia 21.09.2017 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 119
Wójta Gminy Milejów
z dnia 21.09.2017 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejów, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z późn. zmianami) art. 38 i 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zmianami), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości wymienione w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP. Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

- załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Wójta Gminy Milejów nr 104 z dnia 08.08.2017 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 104
Wójta Gminy Milejów
z dnia 08-08-2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm. ), art. 39 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie po przetargu - działka nr 198/3 w Łysołajach

Wójt Gminy Milejów informuję, że dnia 25.07.207 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Milejów.
Przedmiotem przetargu była działka oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów obrębu Łysołaje numerem ewidencyjnym 198/3 o pow. 1800 m2, której Gmina Milejów jest właścicielem zgodnie z księgą wieczystą o numerze LU1S/00021486/0.
Do przetargu został dopuszczony Pan Mirosław Maik, który wpłacił wadium w ustawowym terminie, nie było przypadku nie dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu innych osób.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 23 870 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych netto).
Osiągnięto najwyższą cenę w przetargu 24 110 zł + podatek vat (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto dziesięć złotych netto + podatek vat), zaproponowaną przez Pana Mirosława Maika.
Nabywcą nieruchomości został ustalony Pan Mirosław Maik zam. Jaszczów-Kolonia 3, 21-020 Milejów.

Milejów, 02-08-2017r.

Ogłoszenie po przetargu - ”E-gmina- budowa publicznej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w gminie Milejów”

Wójt Gminy Milejów informuje, że dnia 20.07.2017 r. o godz. 1030 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się przetarg nieograniczony na dzierżawę teletechnicznej sieci pasywnej powstałej w ramach projektu ”E-gmina- budowa publicznej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w gminie Milejów”, mającej na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję Operatora Infrastruktury sieci internetowej poprzez usługi zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci wraz z infrastrukturą.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 96 Wójta Gminy Milejów z dnia 21 lipca 2017 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 96
Wójta Gminy Milejów
z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) art. 25 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm. ), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) §, w trybie przetargowym zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Milejów z dnia 21 lipca 2017r.

Zarządzenie Nr 95
Wójta Gminy Milejów
z dnia 21 lipca 2017r.

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. „o samorządzie gminnym” (Dz .U .z 2016 roku, poz.446 z późn. zmianami) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. “o gospodarce nieruchomościami” (Dz.U. z 2016 oku, poz.2147 z późn. zm.).
z a r z ą d z a m , co następuje :

Czytaj więcej...