Zarządzenie Nr 148 Wójta Gminy Milejów z dnia 16 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 148
Wójta Gminy Milejów
z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy i ogłoszenia wykazu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.) z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres: do 10 lat w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, część nieruchomości położonej w m. Milejów-Osada oraz część powierzchni komina usytuowanego na budynku kotłowni, wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia - na warunkach określonych w tymże załączniku.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń prze okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tomasz Suryś

Do pobrania:
- załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 146 Wójta Gminy Milejów z dnia 15-11-2018 roku

Zarządzenie Nr 146
Wójta Gminy Milejów
z dnia 15-11-2018 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejów, w trybie rokowań.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zmianami) art. 38 ust. 1, 2, art. 39 ust.2 i art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zmianami), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1 Przeznacza się do sprzedaży w trybie rokowań, nieruchomości wymienione w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Ogłoszenie określone w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP. Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:
- załącznik do zarządzenia