Ogłoszenie po przetargu - dzierżawa części działki 233 w Milejowie-Osadzie

Wójt Gminy Milejów informuję, że dnia 12.06.2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbył się przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Milejów.
Przedmiotem przetargu była część nieruchomości, położonej w miejscowości Milejów-Osada, oznaczonej numerem ewidencyjnym 233 o pow.420 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1S/00015978/1.
Do przetargu został zakwalifikowany Pan Jacek Roman zam. ul. Graniczna 18, 21-020 Milejów, nie było przypadku nie dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu innych osób.
Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 231,00 zł rocznie ( słownie: dwieście trzydzieści jeden złotych ).
Ostateczna stawka czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 241,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden złotych
Dzierżawcą ww. nieruchomości został ustalony Pan Jacek Roman zam. ul. Graniczna 18, 21-020 Milejów.

Milejów, 20-06-2018r.

Informacja dotycząca złożonych ofert

Informacja dotycząca złożonych ofert na Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na działkach:
Zadanie I: Naruszenie stanu wody na gruncie na działce nr ew. 515/8, obręb Jaszczów, gm. Milejów, poprzez nawiezienie ziemi i piachu mogące mieć szkodliwy wpływ na sąsiednie grunty tj. działki nr 513, 511/2 i 511/3 obręb Jaszczów, gm. Milejów.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 43 Wójta Gminy Milejów z dnia 10.05.2018 roku

Zarządzenie Nr 43
Wójta Gminy Milejów
z dnia 10.05.2018 roku

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących własność Gminy Milejów.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz.1875 z późn. zm.) art. 38 i 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm. ), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości, położonej w miejscowości Milejów-Osada, określonej w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega publikacji:
1)na tablicy ogłoszeń urzędu,
2)w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
3)na stronie internetowej urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

 

Do pobrania:
- załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Milejów z dnia 8 maja 2018 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 41
Wójta Gminy Milejów
z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) art. 25 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm. ), § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) §, w trybie bezprzetargowym zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości określone w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, przez okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Do pobrania:
- załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Milejów z dnia 8 maja 2018 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 40
Wójta Gminy Milejów
z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) art. 25 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm. ), oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128, poz. 2219) §, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości określone w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, przez okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Do pobrania:
- załącznik do zarządzenia