Informacja o wynikach przetargu - sprzedaż drzew

W dniu 16 kwietnia br. wydano informację o wynikach przetargu na sprzedaż 21 sztuk drzew "na pniu" rosnących w miejscowościach Antoniów-Kolonia, Górne i Dąbrowa, na działkach stanowiących własność Gminy Milejów.

Więcej szczegółów TUTAJ.

Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Milejów z dnia 11.04.2018 r.

Zarządzenie Nr 33
Wójta Gminy Milejów
z dnia 11.04.2018 roku

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego, gruntów stanowiących własność Gminy Milejów i ogłoszenia wykazu tych gruntów.
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.) art. 38 i 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm. ), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490), zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomość wyszczególnioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia na warunkach określonych w tym załączniku.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń prze okres 21 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Do pobrania:
- załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Milejów z dnia 14.03.2018 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 24
Wójta Gminy Milejów
z dnia 14.03.2018 roku

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących własność Gminy Milejów.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz.1875 z późn. zm.) art. 38 i 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm. ), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ) oraz § 14 uchwały Nr VI/40/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 128,poz. 2219) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości , położonych w miejscowości Milejów-Osada, określonych w ogłoszeniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie określone w § 1 podlega publikacji :
1)na tablicy ogłoszeń urzędu,
2)w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
3)na stronie internetowej urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Milejów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Do pobrania:
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2