W wyniku zmian ustawowych gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na swoim terenie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych będą obowiązywały od 1 lipca 2013 roku.

W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Milejów podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne można oddać do sklepu przy zakupie nowego sprzętu.

AKTUALIZACJA 2017

- Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 r.

- POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA / OGRANICZENIE MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI ZA 2014 R., 2015R., 2016R.

- Rejestr działalności regulowanej

AKTUALIZACJA 2016

- POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA/OGRANICZENIE MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI ZA 2014 R. I 2015 r.

- Rejestr działalności regulowanej

- Informacja o podmiotach odbierających i zagospodarowujących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Milejów

- Informacja o zwolnieniach z opłaty za gospodarowanie odpadami

- Informacja o ograniczeniu masy odpadów komunalnych

- Zasady segregowania odpadów komunalnych 

- AKTUALNY FORMULARZ DEKLARACJI – (DO WYDRUKU)     (FORMULARZ AKTYWNY)

- Formularz deklaracji zapotrzebowania na dodatkowe usługi – aktualny

Uchwała nr XIV/96/16 Rady Gminy Milejów z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 - Uchwała nr XIV/95/16 Rady Gminy Milejów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

- Formularz deklaracji – archiwalny

- Informacja o ograniczeniu ilości odpadów

- Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Formularz oświadczenia do zwolnienia z opłaty

- UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejów

- UCHWAŁA NR XIII/75/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Milejów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, oraz wysokości cen ze te usługi

- UCHWAŁA NR XIII/77/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Milejów niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

- UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od określonych nieruchomości

- UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców

- UCHWAŁA NR XIII/80/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

- UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- UCHWAŁA NR XIII/83/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek

 AKTUALIZACJA 2015

- Informacja dotycząca zmiany w sposobie określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Formularz deklaracji - archiwalny/nieaktualny

- Formularz deklaracji – archiwalny/nieaktualny

- UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

 - UCHWAŁA NR XIV/158/12 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Milejów niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.

- UCHWAŁA NR XIV/160/12 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

- UCHWAŁA NR XIV/161/12 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- UCHWAŁA NR XIV/162/12 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

- REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MILEJÓW

- Oświadczenie w sprawie wykazu osób zamieszkujących nieruchomość

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Deklaracja (aktywny pdf)

- Przykładowy wzór wypełnienia deklaracji

- Skrócona instrukcja

- Gospodarka odpadami w pigułce,czyli o postępowaniu z odpadami w Twoim domu

- Wzór wypełnienia  deklaracji dla: osób prawnych, jednostek  organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, spółek nie mających osobowości prawnych

- INFORMACJA W ZAKRESIE ZASAD SEGREGOWANIA ODPADÓW NA OBSZARZE GMINY MILEJÓW

- Harmonogram wywozu nieczystości – lipiec 2013

- Punkty selektywnej zbiórki odpadów

- POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA/OGRANICZENIE MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI ZA 2012 R. I 2013 r.

Deklaracje należy składać w terminie do dnia 31 marca 2013r. w Urzędzie Gminy Milejów , pok., nr 12A lub u sołtysów.

Telefon kontaktowy 81 75 72 026, 005 w 41