Podstawowe definicje związane z rewitalizacją

Rewitalizacja jest zbiorem kompleksowych działań, prowadzonych na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki i środowiska, realizowana na obszarze zdegradowanym, i wykorzystująca jego czasem niedostrzeżony potencjał.
Aby mówić o obszarze zdegradowanym należy rozpocząć od szczegółowej diagnozy, obejmującej teren całej gminy. W pierwszej kolejności ustalany jest obszar, gdzie koncentrują się negatywne zjawiska społeczne (w szczególności ubóstwo, przestępczość, bezrobocie, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy na wskazanym wyżej obszarze występują negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalno, techniczne. Jeżeli zdiagnozowane zostanie choć jedno z nich – mamy do czynienia z obszarem zdegradowanym. Obszar taki, lub jego część, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego zamierza się prowadzić rewitalizację, nazywamy obszarem rewitalizacji.

Czytaj więcej...

Rewitalizacja w Gminie Milejów

Gmina Milejów przystąpiła do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów na lata 2017-2023. Jako rewitalizację należy rozumieć proces polegający na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego zdegradowanych części gminy. Proces ten to kompleksowe, zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni oraz gospodarki, ukierunkowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji w oparciu o gminny program rewitalizacji.

Czytaj więcej...

O rewitalizacji

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Czytaj więcej...