IV sesja Rady Gminy Milejów - porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Milejów w dniu 28 grudnia 2018 roku – piątek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Milejów.
4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.,
b/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
c/ wieloletniej prognozy finansowej,
d/ uchwały budżetowej na 2019 rok,
e/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
f/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Ogłoszenie - dzień wolny od pracy

Dzień 24 grudnia 2018 roku / poniedziałek / oraz dzień 31 grudnia 2018 - poniedziałek / roku jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Milejów.
W związku z Zarządzeniem Nr 159 Wójta Gminy Milejów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Milejów.
- uprzejmie informuję, że dzień 24 grudnia 2018 roku / poniedziałek / oraz dzień 31 grudnia 2018 - poniedziałek / jest dniem wolnym od pracy.
W sprawach zgłoszenia zgonu w USC proszę dzwonić pod nr telefonu 663 499 067.