Program priorytetowy Czyste Powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.
Więcej informacji TUTAJ.

XL sesja Rady Gminy Milejów - porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Milejów w dniu 27 września 2018 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Milejów.
4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i ustalenia rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych grup nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejów,
b/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
c/ wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych we wskazanych miejscach publicznych na terenie gminy,
d/ przejęcia do realizacji zadania publicznego zarzadzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 829 w granicach administracyjnych Gminy Milejów,
e/ pozbawienia kategorii drogi gminnej,
f/ uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
g/ ustalenia wysokości kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez wójta,
h/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
i/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski