Zapytanie cenowe - Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie

Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie ogłosiła zapytanie cenowe w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, dla zadania: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Spółki Wodno-Ściekowej w Milejowie”.

Więcej szczegółów TUTAJ.

II nadzwyczajna sesja Rady Gminy Milejów - porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję II sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 22 listopada 2018 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milejów,
b/ powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Milejów,
c/ powołania stałych Komisji Rady Gminy Milejów,
d/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Milejów.
4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

I sesja - VIII kadencji Rady Gminy Milejów - porządek obrad

W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018 – 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. informuję, iż I sesja – VIII kadencji Rady Gminy Milejów odbędzie się dnia 19 listopada 2018 r. – poniedziałek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Porządek obrad I sesji Rady Gminy Milejów:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
4. Złożenie ślubowania przez wójta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
5. Uchwalenie dalszego porządku obrad:
a) Wybór Przewodniczącego Rady,
b) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Zamknięcie obrad.