OGŁOSZENIE o przerwie w dostawie wody

Dnia 11-12-2018 r. (wtorek) w godz. 8.00 -14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z terenu miejscowości Łysołaje.
Wstrzymanie dostaw wody jest spowodowane względami bezpieczeństwa w związku z trwającą budową sieci kanalizacji sanitarnej przy zbliżeniu do sieci wodociągowej.

Wójt Gminy Milejów
/-/ Tomasz Suryś

III sesja Rady Gminy Milejów - porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Milejów w dniu 10 grudnia 2018 roku – poniedziałek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Gminy Milejów.
4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
b/ uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok",
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Milejów,
d/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2019 rok na obszarze Gminy Milejów,
e/ zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego,
f/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Milejów na rok 2019,
g/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Milejów na 2019 rok,
h/ przejęcia do realizacji zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie gminy Milejów,
i/ ustalenia dopłaty taryfowych grup odbiorców usługi zbiorowego odprowadzania ścieków,
j/ ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
k/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
l/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
ł/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski