Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białce na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902, z póź. zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze– referenta w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białce, Białka 122, 21-020 Milejów

Do naboru może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art6 ustawy z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902, z póź. zm.) oraz posiadające niżej wymienione kwalifikacje:

1. Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Białce Białka 122, 21-020 Milejów
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy, niż 6%.

Czytaj więcej...

Program "Dobry Start"

Urząd Gminy w Milejowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizować będzie nowy rządowy program „Dobry start”.

Program „Dobry start” to świadczenie wypłacane raz w roku w wysokości 300,00 zł przysługujące rodzicom, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobom uczącym się - bez względu na dochody.

Świadczenie to przysługiwać będzie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą w siedzibie tut. Urzędu od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września 2018 r.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Informacje nt. Programu ,,Dobry start” na bieżąco będą udostępniane na stronie urzędu: www.milejow.pl.
Dodatkowe informacje mogą uzyskać Państwo osobiście w Urzędzie Gminy w Milejowie, ul. Partyzancka 13A, pok. 12B lub pod numerem telefonu (81) 757 20 26 w. 46 oraz (81) 535 89 62.