Informacja w zakresie zasad segregowania odpadów na obszarze Gminy Milejów

W celu wywiązania się z obowiązków określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z późn. zm.) Gmina Milejów przyjęła do realizacji wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”.
W związku z powyższym uchwalony przez Radę Gminy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz pozostałe z nim związane Uchwały swoimi zapisami zachęcają i zapewniają osiągnięcie ww. celu poprzez zapewnienie pozyskania surowców o jak najlepszej jakości, ale bez nadmiernych obciążeń dla mieszkańców i środowiska.

Zalecane zasady optymalnej segregacji
(zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska)

Odseparowanie w oddzielnych pojemnikach lub workach następujących frakcji odpadów:

1. Papier i tektura w worku lub pojemniku koloru niebieskiego:
• opakowania z papieru lub tektury,
• gazety i czasopisma,
• katalogi, prospekty, foldery,
• papier szkolny i biurowy,
• książki i zeszyty,
• torebki papierowe,
• papier pakowy.
Nie należy wrzucać do papieru:
papier powlekany folią i kalkę,kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej:
1) 105340 L
2) 105341 L
3) 105352 L
4) 105361 L
5) 105344 L
6) 105346 L

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Milejów do zapoznania się z projektami uchwał oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do inspektora ds. inwestycji Alicji Dudek (pok. Nr 12 C I piętro) lub w sekretariacie UG w terminie do dnia 23 sierpnia 2018 r.

Termin rozpoczęcia konsultacji 08-08-2018 r.
Termin zakończenia konsultacji 23-08-2018 r.

 

Do pobrania:

Uchwała Rady Gminy Milejów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Milejów.

Projekt Uchwały Rady Gminy.

Wakacyjna zbiórka krwi

Dziś, jutro, za miesiąc...
Pani Basia, kuzyn Wojtek, sąsiadka, synek koleżanki...
Każdy kiedyś może potrzebować krwi.
Nie da się jej niczym zastąpić. Można się nią podzielić.

 

Na Twoją krew i jej składniki czekają chorzy oraz poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach. Jest wiele chorób, które leczy się uzupełniając brakujące elementy krwi. Krwotoki, przeszczepy organów, choroby hematologiczne wymagają przetaczania składników krwi. Podczas zabiegów chirurgicznych, kiedy ubytek krwi jest duży, często potrzebna jest transfuzja. Jednym źródłem krwi jest zdrowy człowiek.

15326475 1037545183020694 1339387094951280792 n.(3999453 3996456)

Czytaj więcej...