XXXIII sesja Rady Gminy Milejów - porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Milejów w dniu 29 listopada 2017 roku – środa – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Milejów.
4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów,
b/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.,
c/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
d/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2018 rok na obszarze Gminy Milejów,
e/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Milejów na rok 2018,
f/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,
g/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłat dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług,
h/ wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Milejów,
i/ ustalenia wysokości kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta,
j/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
k/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Centralne Targi Rolnicze - CTR 2017

W dniach 30.11 - 02.12.2017 w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK WARSAW EXPO - Aleja Katowicka 62, Nadarzyn odbędą się Centralne Targi Rolnicze 2017.

Centralne Targi Rolnicze to największe w Polsce targi agrobiznesu. Premierowa edycja targów dla rolników przyciągnęła do warszawskiego Nadarzyna 78 930 osób, w tym przedsiębiorców rolnych, rolników, sadowników, przedstawicieli izb rolniczych i organizacji branżowych, a także zwykłych mieszkańców regionu.
Wystawa rolnicza obejmuje zarówno technikę rolniczą (sprzęt rolniczy, maszyny rolnicze), nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, żywność, a także innowacyjne usługi dla rolnictwa czy doradztwo rolnicze. Targom towarzyszą szkolenia, spotkania i konferencje branżowe, w tym Forum Młodych Rolników.
Atrakcjami dla konsumentów są występy Kół Gospodyń Wiejskich oraz prezentacja ich dorobku kulturalnego, degustacje żywności, wystawa maszyn rolniczych, wystawa zwierząt oraz koncerty muzyczne.
Na targi przyjeżdżają też liczne misje gospodarcze kontraktorów z zagranicy. Przedsiębiorcy biorą udział w sesjach B2B z potencjalnymi partnerami z Polski. Rozmowy są wspomagane przez przedstawicieli Ptak Warsaw Expo. (źródło: centralnetargirolnicze.pl).

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: http://centralnetargirolnicze.pl

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego - 21 listopada

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które jest świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej, składamy Państwu bukiet najpiękniejszych życzeń oraz przekazujemy wyrazy uznania za pełną zaangażowania i życzliwości, profesjonalną pracę na rzecz osób potrzebujących.
Życzymy każdemu z Państwa, osobistej i zawodowej satysfakcji oraz realizacji wszelkich zamierzeń.

Wójt Gminy Milejów, Przewodniczący Rady Gminy Milejów oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie

Pogrzeb prof. Walerego Pisarka

W dniu 16 listopada 2017 r. odbył się pogrzeb prof. Walerego Pisarka. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych i Towarzystwa Przyjaciół Milejowa. W smutku żegnamy Honorowego Obywatela Gminy Milejów.

Załączamy list pożegnalny Pani Joanny Barańskiej, wnuczki Pani Natalii Nekraszowej - treść listu.