Zarządzenie Nr 119 Wójta Gminy Milejów z dnia 21.09.2017 roku

W zakładce "Ogłoszenia - sprzedaż/dzierżawa" zamieszczono Zarządzenie Nr 119 Wójta Gminy Milejów z dnia 21.09.2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejów, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Więcej szczegółów tutaj.

Zapytanie cenowe - Znak: D.271.PZC-FOGR.dr.253.2017.S.C.

W zakładce "Zamówienia publiczne" zamieszczono zapytanie cenowe dla zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (część działki nr 253) w msc. Białka Kolonia, gmina Milejów od km rob. 0+001,50 do km rob. 0+550,86 – Etap II.

Więcej szczegółów tutaj.

XXXI sesja Rady Gminy Milejów - porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Milejów w dniu 13 września 2017 roku – środa – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Gminy Milejów.
4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w wieloletniej prognozy finansowej,
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,
c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu,
d/ stanowisko w sprawie umiejscowienia „pomnika niepodległościowego” w miejscowości Milejów-Osada,
e/ rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milejów.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

„FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

ppoz

„FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017r.-31.01.2019 r.

Nabór rozpoczynamy od 1 września 2017r. Szczegółowe terminy wskazane są w Regulaminie rekrutacji projektu.

Czytaj więcej...