XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Milejów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ zwołuję XXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Milejów w dniu 29 maja 2017 roku – poniedziałek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu.
4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Nowy okres świadczeniowy programu "Rodzina 500+"

Przypominamy, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października br.
W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r.
Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Podstawa prawna: art. 21 ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.

Informacja o koloniach letnich w 2017 roku

Informacja o koloniach letnich w 2017 roku zorganizowanych w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Czytaj więcej...