Informacja

Informujemy, iż zgodnie z § 4 pkt. 3 ppkt 2) Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, do Zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych na budynkach, Wnioskodawca powinien załączyć również Oświadczenie, iż organ lub instytucja do której zostało dostarczone Zgłoszenie, nie złożyła sprzeciwu.

Do pobrania wzór oświadczenia.

Nabór zgłoszeń na usuwanie azbestu

W dniach od 21 maja br. do 8 czerwca br. na terenie Województwa Lubelskiego, w tym również w Gminie Milejów prowadzony będzie nabór zgłoszeń na usuwanie azbestu.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące projektu można uzyskać na stronie internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl oraz w Urzędzie Gminy Milejów pok. 12c, tel. 815358937.

Programem objęte są zarówno materiały zawierające azbest zgromadzone na gruncie, jak też usytuowane na budynkach. 

W przypadku zgłoszenia na usunięcie azbestu z dachu, do wypełnionego formularza zgłoszenia oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest należy dołączyć kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego.

W przypadku zgłosznia na usunięcie azbestu zgromadzonego na gruncie, do wypełnionego formularza zgłoszenia oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest należy dołączyć Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.).

Formularze "Zgłoszenie lokalizacji", "Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest", "Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu" można pobrać ze strony internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl, Urzędu Gminy Milejów lub z poniższych linków:

- Zgłoszenie lokalizacji

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

- Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu

W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu formularzy, pytania proszę kierować do pracownika urzędu gminy (pok. 12c). Można również skorzystać z przygotowanych wzorów poszczególnych druków zamieszczonych poniżej:

- Zgłoszenie lokalizacji

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (azbest na dachu)

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (azbest na gruncie)

- Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka Krok pop kroku.