XXXV sesja Rady Gminy Milejów - porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Milejów w dniu 29 grudnia 2017 roku – piątek - o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy Milejów.
4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyjęcia przyznanego dofinansowania do realizacji projektu: „Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202, Osi priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach,
b/ wieloletniej prognozy finansowej,
c/ uchwały budżetowej na 2018 rok,
d/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
e/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski